• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 và Thư giải trình về LNST trong kì BCT
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2021 – 30/06/2021 và Báo
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021. Chi tiết xin xem
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 và Thư giải trình về LNST trong kì BCT
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 đến Quý cổ đông công t
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021. Chi tiết
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding