• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 09/09/2022. Chi tiết theo đường link dưới đây: NQ HĐQT vv triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng l
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu sau họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Chi tiết xin x
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư  BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kì hoạt động từ 01/01/
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Thư giải trình lợi nhuận và BCTC bán niên năm 2022. Chi tiết xin xem th
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022. Chi tiết
  Xem thêm
  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2022. Chi tiết xin xem the
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding