• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Quyết định thôi việc - Trần Huy Hoàng TThoongbaos về việc chấm dứt HĐLĐ với người có CCHN CK - Trần Huy Hoàng
  Xem thêm
  Thong bao ký kết HĐLĐ với người có CCHN CK - Vũ Thị Lan  
  Xem thêm
  1. Biên bản họp HDQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2019 2. Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2019  
  Xem thêm
  1. Biên bản họp HDQT 17.5.2019 2. Nghị quyết HDQT 17.5.2019 3. Công bố thông tin về việc đầu tư vào cổ phiếu
  Xem thêm
  QĐ thôi việc -  Hoàng lê Hoàng thông báo chấm dứt HĐKĐ với người có CCHN CK - Hoàng Lê Hoàng  
  Xem thêm
  QĐ thôi việc - Vũ Thị Lan thông báo chấm dứt HĐLĐ với người có CCHN CK - Vũ Thị Lan
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding