• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  1. Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng QD_mi_n nhi_m KTT 12.4.180001 1. Biên bản họp HĐQT bổ nhiệm kế toán trưởng BBH_B_ Nhi_m KTT 12.4.20180001 3.Nghị qu
  Xem thêm
  Quyết định bổ nhiệm ông Cao Minh Thắng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty  
  Xem thêm
  Quyết định miễn nhiệm chức danh PTGĐ ông Hoàng Lê Hoàng  
  Xem thêm
  Quyết định về chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen
  Xem thêm
  Công bố thông tin về việc Thay đổi tên Tiếng Anh của Công ty CP Quản lý quỹ Bông Sen
  Xem thêm
  Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen
  Xem thêm

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding