• wellcome to lotus capital!

  • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

  • Hội đồng quản trị

    Ông Bùi Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT Thạc sĩ  Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty
    Xem thêm

    Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

    Design by iColor Branding