• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

  admin

  Tháng Ba 26

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Địa chỉ: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

  Giấy ĐKKD số: 35/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

  Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012

  Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012

  Hà nội, ngày 25 tháng 3 năm 2014

  THÔNG BÁO MỜI HỌP

  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

  Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.

  • Thời gian: 14h ngày 25 tháng 4 năm 2014
  • Địa điểm:  Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Nội dung chính của Đại hội:
  1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị
  2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc
  3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013
  4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
  5. Lựa chọn công ty kiểm toán
  6. Các vấn đề khác
  • Uỷ quyền tham dự Đại hội:

  Trong trường hợp không tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm.

  • Cổ đông hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội cần phải mang theo các giấy tờ sau:
  1. Thông báo mời họp
  2. Giấy uỷ quyền (trong trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)
  3. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
  • Tài liệu phục vụ Đại hội:

  Được gửi kèm theo thông báo này và được đăng tải trên website công ty tại mục Quan hệ cổ đông chậm nhất ngày 15 tháng 4 năm 2014. Bản Nghị quyết Đại hội và các nội dung liên quan khác sẽ được gửi cho Quý Cổ đông sau khi kết thúc Đại hội.

  Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.

  T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch

  Phan Tuấn Sơn

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding