• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Đại hội cổ đông

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020

  admin

  Tháng Hai 18

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  01 Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020 01. Tờ Trình S 02 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ R (1) 06Dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ R

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding