• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Quản lý danh mục đầu tư

  Nguyên tắc đầu tư

  admin

  Tháng Bảy 29

  1. Chỉ sở hữu những gì mình hiểu biết và hiểu biết những gì mình sở hữu.
  2. Chỉ đầu tư ở mức giá được xem là có lợi cho dài hạn.
  3. Nghiên cứu đồng thời nhiều công ty và chỉ đầu tư vào một số ít các công ty đó.
  4. Hỗ trợ công ty nhận đầu tư trong quá trình phát triển khi có thể và phù hợp. Việc hỗ trợ này có thể chỉ là những trao đổi giữa chúng tôi với các nhân sự chủ chốt của công ty nhận đầu tư về những vấn đề kinh doanh, tài chính hay sự tham gia nhiều hơn từ Hội đồng tư vấn Nhật Bản.
  5. Tuân thủ qui trình đầu tư được xác định trước.
  6. Không đánh cược vào dự đoán biến động giá cổ phiếu ngắn hạn.
  7. Không xem xét đến giá mua cổ phiếu khi quyết định bán, nắm giữ hay mua thêm cổ phiếu. Vì giá mua cổ phiếu là một chi phí trong quá khứ nên nó không được xem xét đến đối với các quyết định hiện tại và trong tương lai.
  8. Thực hiện việc đa dạng hóa mức độ vừa phải trong hoạt động đầu tư

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding