• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2010

  admin

  Tháng Mười Hai 28

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  THÔNG BÁO

  (V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2010)

  Ngày 24 tháng 12 năm 2010

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2010 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông sen (LotusIMC)
  2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 27/12/2010
  6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 25/01/2011 đến ngày 01/02/2011
  7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 25/01/2011.

  TM. Hội đồng quản trị

  Chủ tịch

  (Đã ký)

  Phan Tuấn Sơn

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding