• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

  admin

  Tháng Tám 18

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LOTUSIMC)

  Số: 160811/TB/HĐQT/LotusIMC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-™¯˜———–

  Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

  THÔNG BÁO

  (V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011)

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông sen (LotusIMC)
  2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
  5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 22/8/2011
  6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 22/9/2011 đến ngày 07/10/2011
  7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 22/9/2011.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  (Đã ký)

  Phan Tuấn Sơn

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding