• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

  admin

  Tháng Mười Hai 26

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LOTUSIMC)

  Số: 261214-1/NQ/HĐQT/LotusIMC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-™¯˜———–

  Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  V/v: Miễn nhiệm kế toán trưởng

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  –   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

  –   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

  –   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

  –   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

  QUYẾT NGHỊ

  Điều 1: Nay miễn nhiệm bà Trần Thị Anh Đào Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày: 15/7/1978

  Số CMND: 011948067 cấp ngày 20/4/1996  tại Hà Nội

  Địa chỉ thường trú: Phòng 502, A9, Khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

  Bà Trần Thị Anh Đào có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, công việc có liên quan cho Ông Nguyễn Thế Hưng – Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen.

  Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và bà Trần Thị Anh Đào chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:

  –          Như trên

  –         Lưu VP.

  CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  CHỦ TỊCH HĐQT

  (Đã ký)

  Phan Tuấn Sơn

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding