• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

  admin

  Tháng Mười Hai 26

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Số: 261214-2/NQ/HĐQT/LotusIMC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  ———-™¯˜———-

  Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

                 

  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  –   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

  –   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

  –   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

  –   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

  –   Căn cứ năng lực làm việc và nhu cầu công việc,

   

  QUYẾT NGHỊ

  Điều 1: Nay bổ nhiệm  Ông  Nguyễn Thế Hưng Quốc tịch: Việt Nam

  Sinh ngày: 4/10/1982

  Số CMND: 001082003221 cấp ngày 6/8/2014  tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

  Địa chỉ thường trú: 81 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

  Giữ chức kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

  Điều 2:Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng tuân theo Điều lệ của công ty, theo sự phân công của HĐQT và giám đốc công ty.

  Ông Nguyễn Thế Hưng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

  Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Thế Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

  Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

   

   

  Nơi nhận:

  –         Như trên

  –         Lưu VP.

  CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  CHỦ TỊCH HĐQT

  (Đã ký)

  Phan Tuấn Sơn

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding