• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021

  admin

  Tháng Bảy 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng Thông báo thay đổi ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 đến Quý cổ đông công ty.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY HỌP

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding