• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

  admin

  Tháng Tư 2

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

  Chi tiết vui lòng xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  Giấy UQ tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding