• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Đính chính thông báo giao dịch Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ/ Chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

  admin

  Tháng Tư 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen đính chính thông báo giao dịch Cổ phiếu/ Chứng chỉ quỹ/ Chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới:
  CBTT BẤT THƯỜNG
  PHỤ LỤC XIII 07.04

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding