• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

  admin

  Tháng Bảy 13

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  2. Chuong trinh DHDCD_Lotus Capital

  7. Phieu bieu quyet Hop DHDCD_Lotus Capital

  8. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Lotus Capital

  9. Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT

  10. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ Lotus Capital

  11. Dự thảo BB họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2021

  16. Đơn từ nhiệm TV.HĐQT Ông Cao Hoài Thanh

   

   

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding