• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

  admin

  Tháng Tư 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Tài liệu trước họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

  Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  (Dự Thảo) Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  (Dự thảo) Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  Tờ trình tăng vốn điều lệ + Phương án phát hành riêng lẻ

  Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

  Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding