• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022

  admin

  Tháng Năm 12

  Lotus Capital: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 12/05/2022 thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

  Chi tiết theo đường link dưới đây:

  Nghị quyết HĐQT 12.05.2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding