• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/04/2021

  admin

  Tháng Tư 23

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 23/04/2021 về việc bầu Ông Nguyễn Hải Dương Chủ tịch HĐQT mới của công ty.Chi tiết theo đường link dưới đây:

  BBH HĐQT bầu A Dương

  NQ HĐQT bầu A Dương

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding