• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 08/03/2021

  admin

  Tháng Ba 8

  Lotus Capital Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT ngày 08/03/2021 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Phụ trách kế toán. Chi tiết theo đường link dưới đây:

  BBH HHĐQT BỔ NHIỆM PTKT

  NQ HĐQT BỔ NHIỆM PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding