• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2021

  admin

  Tháng Bảy 6

  Lotus Capital: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2021 về việc miễn nhiệm Ông Phạm Trọng Bình Phó Tổng giám đốc.Chi tiết theo đường link dưới đây:

  BBH

  NQ

  QĐ nghỉ việc

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding