• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Lotus Capital – BCTC và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 31.12.2022 đã kiểm toán

  admin

  Tháng Hai 27

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 – 31/12/2022 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 31.12.2022. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  Thư giải trình lợi nhuận 2022

  CBTT BCTC năm 2022

  BCTC kiểm toán năm 2022

  BC TLATTC kiểm toán năm 2022

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding