• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BC bán niên năm 2016 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2016 đã được kiểm toán

  admin

  Tháng Tám 15

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2016 – 30.06.2016 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2016. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1.Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2016 – 30.06.2016

  2.Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30.06.2016

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding