• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Báo cáo tài chính

  Lotus Capital – BCTC bán niên năm 2015 và BC tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2015 đã kiểm toán

  admin

  Tháng Tám 10

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông và Nhà đầu tư Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2015 – 30.06.2015 và Báo cáo tỷ lệ ATTC tại ngày 30.06.2015. Chi tiết xin xem theo tài liệu đính kèm dưới đây:

  1.Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2015 – 30.06.2015

  2.Báo cáo TLATTC đã soát xét tại ngày 30.6.2015

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding