• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin về việc từ nhiệm của TV HĐQT và Điều lệ công ty

  admin

  Tháng Năm 3

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  V/v: Từ nhiệm của thành viên HĐQT và thay đổi Điều lệ công ty

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-™¯˜———–

  Hà Nội, ngày 27 tháng 4  năm 2012

  CÔNG BỐ THÔNG TIN

  – Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

  – Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 27-04-2012 của LotusIMC;

  Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) công bố thông tin về hai nội dung sau:

  1)     Bà Doãn Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của LotusIMC chấp thuận.  Kể từ ngày 27-4-2012, Bà Hương không còn là thành viên Hội đồng quản trị LotusIMC.

  2)     Điều lệ công ty của LotusIMC đã được cập nhật, sửa đổi theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Bản điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 27-04-2012 và được đăng tải tại website Công ty (www.lotusimc.com) ở mục Quan hệ cổ đông

  Trân trọng.

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Đại diện công bố thông tin

  Giám đốc

  (Đã ký)

  NGUYỄN ĐỨC TÀI

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding