• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty

  admin

  Tháng Năm 5

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN 

  (LotusIMC)

  V/v: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

  ——————————–

                                                 Hà Nội, ngày 05 tháng 05  năm 2017

   

  CÔNG BỐ THÔNG TIN

  Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  Địa chỉ trụ sở chính: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 04 32222753                      Fax: 04 32222754

  Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

  Nội dung thông tin công bố:

  Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày

  28 tháng 04 năm 2017

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố

  thông tin theo quy định hiện hành.

  Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

  luật về nội dung các thông tin đã công bố.

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Đại diện công bố thông tin

  Giám đốc

  (Đã ký)

  NGUYỄN ĐỨC TÀI

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding