• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu

  admin

  Tháng Mười 15

  Căn cứ vào quyết định 873/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

  Họ và tên cổ đông Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng
  Cao Hoài Thanh 0 (0%) 387.500 (15.5%)
  Đoàn Ngọc Hoàn 262.500 (10.5%) 12.500 (0.5%)
  Nguyễn Tiến Dũng 137.500 (5.5%) 0 (0%)

  Quy_t d_nh 873-QD-UBCK ngày 12-10-18

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding