• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị năm 2018_Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 27

  1. Bản công bố thông tin

  CBTT. T_ nhi_m thành viên HDQT.

  2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

  Phan Van Chi_n0001 NQ DHCD 26.4.20180001

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding