• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2018_ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 27

  1. Bản công bố thông tin

  CBTT. T_ nhi_m C_ t_ch HDQT. Phan Tu_n Son0001

  2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

  NQ DHCD 26.4.20180001

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding