• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin bổ sung nghiệp vụ và thay đổi điều lệ

  admin

  Tháng Mười Một 24

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

  V/v: Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán và thay đổi Điều lệ công ty

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———-™¯˜———–

  Hà Nội, ngày 21 tháng 11  năm 2012

  CÔNG BỐ THÔNG TIN

  – Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

  – Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen  số 35/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/03/2009

  – Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2012 của LotusIMC;

  Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) công bố thông tin về hai nội dung sau:

  1) Ngày 21/11/2012 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 53/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2012 với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

  2) Điều lệ công ty của LotusIMC đã được cập nhật, sửa đổi theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2012.

   

  Trân trọng.

   

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

  Đại diện công bố thông tin

  Giám đốc

  (Đã ký)

  NGUYỄN ĐỨC TÀI

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding