• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị năm 2018_ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 27

  1. Bản công bố thông tin

  CBTT.Thanh vien HDQT.Ph_m Minh Ng_c0001

  2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông về việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

  NQ DHCD 26.4.20180001

  3. Bản cung cấp thông tin bổ sung thành viên hội đồng quản trị

  B_ng thông tin cá nhân Ph_m Minh Ng_c0001

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding