• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  Công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị năm 2018_ Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

  admin

  Tháng Tư 27

  1. Bản Công bố thông tin

  CBTT.Ch_lotuscapital.vn/…/CBTT.Ch_-t_ch-HDQT-.Doàn-Ng_c-Hoàn0001.pdf

  2. Nghị quyết của Đại hội cổ đông vè việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

  NQ DHCD 26.4.20180001

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding