• wellcome to lotus capital!

 • Tel: 84 24 32222753 I Fax: 84 24 32222754

 • Công bố thông tin

  CBTT Nghị Quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phần và thông qua hồ sơ phát hành.

  admin

  Tháng Chín 14

  Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin công bố thông tin Nghị Quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành như file đính kèm.

  Nghi Quyet HDQT về việc triển khai phương án phát hành và thông qua hồ sơ phát hành

  Copyright 2019, Lotus Capital. All right reserved

  Design by iColor Branding